Тувинский язык

 Уважаемые родители!

Предлагаю материалы для дистанционного обучения с детьми.
Бодалгалыг тывызыктар
Хураганнар, хойларын
Кырган-ачам чемгерген.
Хойларынга 2 хумун
Хоолулуг сула берген.
Хураганнар оон 1хумун эвээш
Сула чигеш дешкилешкен
Хураганнар каш хумуң
Сула чиген санаалыңар

.
 

 
 

Ѳшку-Саар деп кежээпей
Ѳшкулернн саап алган.
Ѳле ѳшкулери 3-тир,
Ѳскелери ак, кара.
Ѳшку саны шупту 10.
Ѳле эвес ѳшкулерин

Ѳшку-Саарга санажыылы.
 

Иви малдың бышкаандан
Ийи идик даарап алыр
Ивилериң 2 болза
Идиктериң чеже боор-дур?
Ивилериң 3 болза
Чеже идик даарар-дыр сен?
 
Даайым биле честем ийи
Тараа соктап хунзедилер
Даайым 100-ту,
Честем база ынчаны
Дарый-дарый соктадылар.
Катай кашты дужурерге

Тараа далган болу берди.
 
                                 
Кырган-ачам аалынга
Кыжын, чайын дыштаныр мен
Хураганнар 4 баш бар,
Анайларым 6
Анайлардан каш эвээш
Хураганнар ында бар-дыр.
 
Хоювустун чымчак дугун
Хеймер акым чаза чугду
Кара биле Маринавыс
Хоюг кылдыр тыдып кагды
Савааш туткаш Сергей акым
Савай берди 2 какты
Сайын база оон 2 хѳйну
Савааш-биле чаза какты
Савааш-биле 2 акым
Санаңарам кашты какты?